Základná otázka:

Čo je dobrovoľná dražba a ako prebieha?


Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Nehnuteľnosti vstupujúce do dražieb sa tam dostanú prevažne z dôvodu neschopnosti splácania úverov požičaných od bankových inštitúcii alebo fyzických osôb.

Ku každej dražbe sú vypísané (v našom dražobnom kalendári) 2 obhliadky. Obhliadky sú stanovené na presný deň v presný čas a každý, kto má o nehnuteľnosť záujem, si ju vie pozrieť na vlastné oči.

Pri začiatku dražby budete zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude Vám pridelené dražobné číslo podľa poradia účastníkov. Následne po otvorení dražby a oboznámení sa s predmetom dražby dochádza k vyvolaniu najnižšieho podania a samotnou licitáciou sa cena navyšuje. Ten, kto ponúkne najvyššiu cenu sa stáva vydražiteľom – po udelení príklepu.

Keď sa chcem zapojiť:

Kto sa môže dražby zúčastniť?

Účastníkom dražby musí byť osoba spôsobilá na právne úkony a zároveň za účastníka dražby je považovaná výhradne osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie.

Pri dražbe je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, prípadne výpisom z OR.

Po dražbe:

Čo sa stane po dražbe?

V prípade, že sa nestanete vydražiteľom, dražobná zábezpeka, ktorú ukladáte pred začiatkom aukcie vám bude bezodkladne vrátená.

V prípade, že sa vydražiteľom stanete, nehnuteľnosť prejde vo Vášho vlastníctva vyplatením nehnuteľnosti v plnej výške (po odpočítaní dražobnej zábezpeky).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás, prosíme, kontaktovať.